Verschillende jongeren in onze maatschappij hebben complexe problemen: ernstige gedragsproblemen in combinatie met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische klachten. Daarbij hebben zij veelal een ernstige belaste voorgeschiedenis of trauma. Lichtere vormen van hulp zijn niet gelukt. Zij lopen vast in hun ontwikkeling en hebben bescherming en behandeling nodig. Voor deze jongeren zet Schakenbosch zich in. Wij helpen de jongeren en hun gezin om hun leven weer op te pakken.

Visie op zorg

De hulpvraag van de jongere en zijn gezin zijn leidend voor de zorg die ingezet wordt. Daarbij streven wij ernaar zoveel mogelijk regie over hun leven bij het gezin zelf te houden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, maar zeker ook naar de draagkracht en draaglast in een gezin.

Daarnaast moet gekeken worden naar veiligheid en invloeden in de omgeving. Het is belangrijk dat de jongere zoveel steun, structuur en veiligheid krijgt als hij nodig heeft, maar óók de ruimte krijgt om te leren en uit te proberen.

In de visie van Schakenbosch wordt hulp niet zwaarder, maar ook niet lichter ingezet dan nodig. Het gaat om het bieden van passende zorg. Als dat niet kan in de thuissituatie, dan op een zo thuis mogelijke plek om te wonen met mensen die helpen en begeleiden.

Vervolgens worden samen met iedere jongere en zijn gezin doelen bepaald en een behandelplan gemaakt. Een programma van zorg, therapie, onderwijs of dagbesteding en vrije tijd moet hem of haar daarbij ondersteunen. Een geïntegreerd dagprogramma dus dat aansluit op de behoeften, capaciteiten en talenten van de jongere en gericht op ontwikkeling en nieuw perspectief.

Wij organiseren wat nodig is om het leven van de jongere en het gezin weer op de rit te krijgen.

“De open sfeer en het vertrouwen, de verbinding maken met de jongeren én hun gezin, die vormen eigenlijk de basis.”
Ga naar het artikel
Doorontwikkeling JeugdzorgPlus

Doorontwikkeling JeugdzorgPlus

Schakenbosch bouwt mee aan de doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus. In regio Zuidwest zijn wij, samen met de jeugdhulpregio’s, aanbieders JeugdzorgPlus en gecertificeerde instellingen, ons ervan bewust dat de zorg voor de meest kwetsbare jeugd nog beter kan en beter kan aansluiten op wat een jongere echt nodig heeft. Om die reden werken wij aan preventief zorgaanbod aan de voorkant: alternatieve vormen van hulp om opname in een gesloten setting te voorkomen. Voor jongeren waar toch tijdelijk een plaatsing in de JeugdzorgPlus nodig is, blijft Schakenbosch uiteraard specialistische zorg op maat bieden in een kortdurend en intensief traject.

Preventie en verkorten van opname

Wanneer het kan, is Schakenbosch in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Wij zetten onze expertise in bij díe jongeren die het nodig hebben, om verergering van problematiek te voorkomen en mogelijk een gesloten plaatsing te voorkomen.

Ook wanneer een (tijdelijke) uithuisplaatsing onvermijdelijk is gebleken en de jongere bij Schakenbosch verblijft, biedt Schakenbosch outreachende zorg. Medewerkers begeleiden jongeren en gezinnen ook buiten het terrein van Schakenbosch om het traject te verkorten en de stap naar thuis of een vervolgplek te vergemakkelijken.

MDFT

Een ervaren team gekwalificeerde therapeuten biedt multidimensionele familietherapie (MDFT). Het is een intensieve vorm van therapie waarbij het gezin en netwerk rondom een jongere betrokken worden.

Systeemtherapie

Schakenbosch biedt ook systeemtherapie op de locatie in Leidschendam. Het verbeteren van de relatie tussen de jongere en zijn gezin staan daarin centraal.

Integraal ambulant team

Wanneer een jongere in beeld komt bij Schakenbosch, vormt een ambulant hulpverlener een belangrijke en intensieve rol in de begeleiding van het gezin. Voor de Haagse regio is de ambulante hulp gebundeld in een integraal team waarin de kennis en expertise vanuit de moederorganisaties aanwezig is door gedetacheerde hulpverleners.

De beste zorg

De kwetsbaarste jongeren verdienen de beste zorg. Daarom heeft Schakenbosch specialistische kennis in huis op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, lichte verstandelijke beperking en GGZ-problematiek. Onze hulp bieden wij aan in één geïntegreerde aanpak en helemaal op maat van de jongere en zijn gezin.

Multidisciplinair diagnostisch team

Om snel te weten wat er aan de hand is, heeft Schakenbosch uitgebreide, multidisciplinaire diagnostiek aan het begin van het zorgtraject. In 6-8 weken leidt de multidisciplinaire input van het team tot een gedegen diagnostisch beeld en een hulpadvies waarmee de behandeling kan worden verfijnd.

Doorlopend integraal dagprogramma

Schakenbosch is gestart met een volledig gepersonaliseerd dagprogramma voor iedere jongere. Samen met de jongere wordt bepaald welke activiteiten hij nodig heeft in zijn dag om zich te ontwikkelen. Dit zijn uiteraard onderwijs en therapie, maar zeker ook activiteiten daarbuiten waarmee een jongere uitgedaagd wordt, kan ontdekken, proberen of juist kan ontspannen. In het programma sluiten alle facetten op elkaar aan.

Leren en Ontwikkelen

Lukt het een jongere niet om te functioneren in de setting van een klas of heeft hij bijvoorbeeld al een MBO-diploma, dan is er het team Leren en Ontwikkelen. Kijkend naar talenten, voorkeuren en wat mogelijk is, worden voor elke jongere kleine realiseerbare doelen gesteld waar ze samen met een begeleider aan gaan werken.

Stevige GGZ-zorg

Schakenbosch heeft enkele groepen specifiek gericht op GGZ-problematiek en de expertise van een psychiater in huis. Deze psychiater is zo nodig ook inzetbaar voor jongeren van de overige groepen.

Uitgebreid therapie-aanbod

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Systeemtherapie
  • MDFT
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • PMT
  • Rots- en watertraining
  • EMDR
  • Girlstalk/Make a move
  • Therapie met honden

1 op 1 begeleiding

Schakenbosch biedt hulp op maat. Wanneer het nodig is ook hele intensieve hulp in de vorm van 1 op 1 begeleiding.

“Als het kan, zijn we eerder in beeld.”
Ga naar het artikel